Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatoma naudojimosi internetine svetaine Autobaze.lt tvarka (toliau – Autobaze.lt), taip pat Autobaze.lt vartotojų teisės, pareigos, atsakomybė bei kitos nuostatos.
1.2. Autobaze.lt tvarko ir administruoja UAB „Lutora”, į.k. 145258650, buveinės adresas Serbentų g. 220, Šiauliai, PVM mokėtojo kodas LT100001000019, registruota LR Juridinių asmenų registre (toliau - Tiekėjas).
1.3. Autobaze.lt vartotojams suteikiama galimybė patalpinti bei peržiūrėti skelbimus apie siūlomus objektus (toliau - Skelbimas), kurti temas forumuose bei išsakyti savo nuomonę jau sukurtose temose, naudotis kitomis Autobaze.lt svetainėje teikiamomis paslaugomis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Autobaze.lt vartotojas yra asmuo, patalpinęs ar norintis peržiūrėti Skelbimą ar bet kokia kita forma naudojantis Autobaze.lt (toliau - Vartotojas). Šių Taisyklių prasme paslaugos (toliau – Paslaugos) apima visus ir bet kokius Vartotojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Autobaze.lt, įskaitant, tačiau tuo neapsiribojant Skelbimų skelbimą, skelbiamos informacijos skaitymą, klausimų, bet kokio pobūdžio informacijos ir/ ar duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą (toliau – Paslaugos). Dalis Autobaze.lt teikiamų Paslaugų yra teikiamos Vartotojui už atlygį (toliau – Mokamos paslaugos). Mokamų paslaugų sąlygos gali būti nurodytos Autobaze.lt svetainės skiltyje „Dažniausiai užduodami klausimai“ ir/ ar konkrečios Mokamos paslaugos užsakymo puslapyje. Toliau šiose Taisyklėse nuoroda į „Paslaugas“ apims visas Paslaugas, įskaitant ir Mokamas paslaugas, o nuoroda į „Mokamas paslaugas“ apims tik tas Paslaugas, už kurias Vartotojas moka užmokestį.
1.4. Vartotojas sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis išreiškia bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Autobaze.lt. Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis Autobaze.lt. Autobaze.lt svetainės skiltis "Privatumo politika" yra neatskiriama taisyklių dalis.
1.5. Tiekėjas tik teikia technines priemones informacijos patalpinimui Autobaze.lt ir nėra jokių asmenų atstovas ar agentas, suinteresuotoji šalis ar tarpininkas.
1.6. Tiekėjas turi teisę vienašališkai keisti Autobaze.lt teikiamas paslaugas bei jų apmokestinimą, bet kurias Taisyklių nuostatas. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Autobaze.lt, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais.

2. Reikalavimai Skelbimų turiniui, formai bei kitos Skelbimų talpinimo Autobaze.lt svetainėje sąlygos

2.1. Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Skelbime pateikdamas duomenis Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami.
2.2. Autobaze.lt svetainės duomenų bazėje galima talpinti Skelbimus tik apie transporto priemonių, jų dalių ir (arba) aksesuarų pardavimą arba nuomą. Vartotojai savo Skelbimuose, po jų patalpinimo praėjus 24 val. laikotarpiui, negali koreguoti pagrindinės informacijos: atitinkamos transporto priemonės markės arba (ir) modelio.
2.3. Skelbimas privalo būti patalpintas tik jam skirtoje Autobaze.lt kategorijoje (pvz., Skelbimas apie lengvąjį naudotą automobilį negali būti patalpintas motociklų kategorijoje).
2.4. Viename Skelbime leidžiama paskelbti (atvaizduoti ir aprašyti) tik apie vieną objektą.
2.5. Autobaze.lt toje pačioje skelbimų kategorijoje galima patalpinti ir demonstruoti tik 1 (vieną) to paties objekto Skelbimą.
2.6. Parduotos transporto priemonės Skelbimas privalo būti ištrintas. Tokiu atveju, likęs Skelbimo parodymo laikas neperkeliamas kitam Skelbimui, taip pat į esamą Skelbimą negalima patalpinti kito objekto. Norint parduoti kitą tos pačios markės bei modelio objektą, turi būti sukurtas naujas skelbimas. Draudžiama talpinti naują objektą seno skelbimo pagrindu.
2.7. Vartotojui draudžiama:
    2.7.1. Skelbime (komentaruose, nuotraukose) siūlyti kitokius objektus ar paslaugas, negu nurodytas pagrindinėje Skelbimo informacijoje, pateikti klaidingą informaciją apie skelbiamo objekto savybes;
    2.7.2. Skelbimo komentaruose nurodyti kitą kainą nei ta, kuri nurodyta pagrindinėje informacijoje arba kainą, kuri neatitinka realios rinkos vertės. Objekto kaina Skelbime turi būti nurodoma su mokesčiais. Skelbimai, pažeidžiantys šį draudimą yra blokuojami;
    2.7.3. Skelbime ir kitose Autobaze.lt aplinkose pateikti informaciją, kuri pažeidžia ar gali pažeisti galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, prieštarauja visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ar neatitinka šių Taisyklių reikalavimų;
    2.7.4. Reklamuoti, skelbti informaciją, kurioje minimi su Tiekėju tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba jų prekės ir(ar) paslaugos. Tokia informacija/nuorodos gali būti šalinamos.
2.8. Skelbime draudžiama siūlyti objektą, kuris yra parduotas ar kuriuo Vartotojas neturi teisės disponuoti. Skelbimą patalpinęs Vartotojas iš tiesų privalo turėti tokį siūlomą objektą. Skelbimai, pažeidžiantys šį draudimą, yra blokuojami arba nukeliami į Skelbimų paieškos rezultatų sąrašo pabaigą.
2.9. Fotografijos privalo vaizduoti siūlomą objektą. Draudžiama siūlomo objekto fotografijų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų/ raidžių/ skaitmenų/asmenų (pvz., logotipų, ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių) arba fotografijų derinio su grafiniais vaizdais/ raidėmis/ skaitmenimis. Nuotraukos gali būti redaguojamos jas pasukant arba keičiant nuotraukų eiliškumą. Taip pat gali būti trinamos nuotraukos, kurios nevaizduoja Skelbimo objekto, nuotraukose yra vaizduojami asmenys arba modifikuoti grafiniai vaizdai.
2.10. Draudžiama talpinti Skelbimus, kuriuose išreiškiamas pageidavimas pirkti arba siūloma tik keitimo paslauga.
2.11. Draudžiama naudotis Autobaze.lt svetaine neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant:
    2.11.1 pateikimą, publikavimą, siuntimą ir (ar) laikymą Autobaze.lt svetainėje turinio, kuris pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir t.t.);
    2.11.2. pateikimą, publikavimą, siuntimą ir (ar) laikymą Autobaze.lt svetainėje turinio, kuris būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis, pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (adresai, asmens kodas ir t.t.), garbę ir orumą, dalykinę reputaciją ar kitas teises ir laisves;
    2.11.3. pateikimą, publikavimą, siuntimą ir (ar) laikymą Autobaze.lt svetainėje turinio, kuris keltų grėsmę svetainės ar jos duomenų bazės saugumui (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.);
    2.11.4. pateikimą, publikavimą, siuntimą informacijos ir/ar laikymą Autobaze.lt svetainėje turinio, kuriuo pasinaudojant siekiama vykdyti nusikalstamą veiką (sukčiauti ir pan.). Esant įtarimams apie galimai Vartotojo vykdomą neteisėtą veiką, jo patalpinti Skelbimai gali būti blokuojami.

3. Taisyklių pažeidimo pasekmės

3.1. Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas privalo laikytis Autobaze.lt svetainėje nurodytų Skelbimo patalpinimo instrukcijų ir šių Taisyklių. Priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio, Tiekėjas turi teisę Skelbimus, neatitinkančius Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, redaguoti, blokuoti jų matomumą visiems Vartotojams, arba nukelti Skelbimus į jų paieškos rezultatų sąrašo pabaigą.
3.2. Apie sankcijas, pritaikytas už Taisyklių pažeidimą, Vartotojas informuojamas registracijos metu nurodytu el.paštu. Šiame punkte nurodyta Tiekėjo teisė neatleidžia Vartotojo nuo atsakomybės už pateikiamos informacijos atitikimą tikrovei bei teisės aktams. Taisyklių pažeidimo atveju, papildomos užsakytos paslaugos yra anuliuojamos ir pinigai nėra gražinami.
3.3. Be atskiro įspėjimo Tiekėjas gali atlikti nedidelius Skelbimo redagavimo veiksmus, jei įrašas Skelbime skiriasi nuo vaizdo, matomo fotografijose: Skelbime gali būti koreguojama vairo padėtis į (iš) kairėje/dešinėje; transporto priemonės būsena gali būti pakeista į (iš) daužta/nedaužta.
3.4. Tiekėjas pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti Vartotojo priėjimą prie Autobaze.lt ar naudojimąsi Autobaze.lt paslaugomis už Taisyklių ar teisės aktų pažeidimus.

4. Atsakomybės apribojimas

4.1. Tiekėjas atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime, techninį patalpinimą į Autobaze.lt, jei Skelbimas atitinka visus Taisyklių reikalavimus, ir šios svetainės duomenų bazės techninį palaikymą.
4.2. Tiekėjas neatsako už Skelbime pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jų turinį. Tiekėjas neatsako už žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims dėl Skelbimo turinio ir(ar) jų patalpinimo Autobaze.lt.
4.3. Laikoma, kad naudojimasis Autobaze.lt vykdomas nepriekaištingai, jei Autobaze.lt svetaine ar jos duomenų baze visapusiškai galima naudotis 90% laiko per metus. Tiekėjas neatsako už Autobaze.lt ar jos duomenų bazės veiklos sutrikimus, kilusius dėl priežasčių, kurių Tiekėjas negali kontroliuoti.
4.4. Vartotojas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo vardo, slaptažodžio, redagavimo kodo naudojimą. Tiekėjas neatsako už žalą, kurią Vartotojas patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija.

5. Asmens duomenys

5.1. Registracijos metu ar vėliau naudojantis Autobaze,lt Kliento pateiktus ar Tiekėjo kitais būdais surinktus asmens duomenis Tiekėjas tvarko, t. y. renka, naudoja, saugo, perduoda, tik teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais, ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Kliento asmens duomenis Tiekėjas tvarko vadovaujantis šiose Taisyklėse, taip pat Autobaze.lt privatumo politikos nustatyta tvarka.
5.2. Asmens duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas Vartotojams (patalpinti skelbimus, suteikti informaciją apie atitinkamų produktų pardavimą, užsakyti tam tikrą paslaugą ir pan.). Vartotojo duomenys taip pat yra tvarkomi jo registravimo bei skelbimų duomenų bazės administravimo internetinės svetainės sistemoje tikslu bei tiesioginės rinkodaros ir reklaminių akcijų (tiesioginės rinkodaros žaidimų, viktorinų, konkursų) vykdymo tikslais. Tiekėjas rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir esant poreikiui pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis.

6. Intelektinės nuosavybės teisės

6.1. Tiekėjas yra visų teisių į Autobaze.lt turinį savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami Autobaze.lt, yra Tiekėjo nuosavybė arba Tiekėjas turi teisę jais naudotis.
6.2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Autobaze.lt turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo ir (arba) nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Vartotojams jų Skelbimų atžvilgiu.
6.3. Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas turi teisę panaudoti Skelbimų fotografijas reklaminiais jo bendrovės tikslais, neatskleisdamas asmeninės Vartotojo informacijos. Vartotojas sutinka, kad jo Skelbimai ir kitas Vartotojo publikuojamas turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Internetinės svetainės duomenų bazės dalimi, Tiekėjo ar jo įgaliotų asmenų būtų saugomi ir įstatymų nustatytais būdais naudojami neribotą laiką, išskyrus, jei šiose Taisyklėse nurodyta kitaip. Nei Tiekėjas, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skelbimus ir (ar) kitą Vartotojo publikuojamą turinį, nebus įpareigota mokėti Vartotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.

7. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas

7.1. Autobaze.lt svetainės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Autobaze.lt svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti - Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme.
7.2. Ginčai, kilę tarp Tiekėjo ir verslininkų, sprendžiami UAB „Lutora“ buveinės vietos teisme.
7.3. Vartotojas ne verslininkas prašymą ir/ ar skundą dėl Autobaze.lt veiklos ir paslaugų pirmiausia raštu privalo pateikti Tiekėjui ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus prašome siųsti adresu [email protected]. Nesutikdamas su Tiekėjo atsakymu, Vartotojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, interneto svetainė www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu http://ec.europa.eu/odr/. Teisminiai ginčai yra nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Informacijos apsaugos priemonės

8.1. Tiekėjas Vartotojo asmens duomenis tvarko tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.
8.2. Tiekėjas primena, jog Vartotojas yra pats atsakingas už Prisijungimo duomenų slaptumą. Tiekėjas prašo būti atsargiam naudojant ir saugant Prisijungimo duomenis. Vartotojas turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Vartotojo elektroninio pašto, asmeninės informacijos, ypač tais atvejais, kai Vartotojas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz. interneto kavinėje, bibliotekoje).

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Vartotojas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Vartotojo ir Tiekėjo laiką.
9.2. Kadangi Autobaze.lt tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi Autobaze.lt, Tiekėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles. Tiekėjas praneš Vartotojui apie Taisyklių pakeitimus paskelbdamas apie tai Autobaze.lt. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Autobaze.lt.
9.3. Toliau naudodamasis Autobaze.lt, įskaitant, bet neapsiribojant Paslaugų pratęsimu, naujų Paslaugų užsakymu, Skelbimų redagavimu ir/ar atnaujinimu, po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Vartotojas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka. Iki Autobaze.lt Taisyklių pakeitimo užsakytos Paslaugos teikiamos tokia tvarka ir terminais kaip buvo nustatyta tuo metu galiojusiose Taisyklėse.

10. GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA KOPIJUOTI "AUTOBAZE" PUSLAPYJE PATEIKTĄ INFORMACIJĄ IR JĄ NAUDOTI KOMERCINIAIS TIKSLAIS !!!